NOTE 1 – SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

< Back
A B C D E F G
NOTE 1 – SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER   
             

 

SELSKAPSINFORMASJON

Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på Oslo Børs. Selskapet ble stiftet i 1936 og adressen til hovedkontoret er Solvang ASA, Næringslivets Hus, Haakon VII’s gate 8, 4005 Stavanger, Norge.

Solvang ASA og datterselskapenes ("Solvang" eller "Selskapet") virksomhet er fullt ut konsentrert om rederivirksomhet og skipsfart via investeringer i partrederier. Investeringene i partrederier er regnskapsført etter egenkapitalmetoden.

Solvang er deleiere i og disponent for en flåte som pr 31.12 består av 21 skip som frakter flytende petrokjemiske gasser, LPG og ammoniakk. 

GRUNNLAG FOR REGNSKAPSUTARBEIDELSE

Konsernregnskapet har blitt utarbeidet med utgangspunkt i historisk kost, med unntak eierandeler i skipsselskaper som er regnskapsført etter egenkapitalmetoden.

Konsernregnskapet er presentert i norske kroner.

Erklæring om at konsernregnskapet er i overensstemmelse med IFRS

Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrifter og børsregler, og som skal anvendes per 31.12.2015.

Forslaget til årsregnskap ble fastsatt av styret og administrerende direktør på tidspunkt som fremgår av datert og signert balanse. Årsregnskapet skal behandles av ordinær generalforsamling 12. mai 2016 for endelig godkjennelse. Frem til endelig godkjennelse har styret fullmakt til å endre regnskapet.

Prinsipper for konsolidering

Konsernregnskapet for Solvang ASA omfatter morselskapet Solvang ASA og dets datterselskaper. Pr. 31. desember 2015 har Solvang ASA tre heleide datterselskaper: Clipper Shipping AS, Solvang Maritime AS og International Gas Carriers AS.

Konsistente regnskapsprinsipper er benyttet i konsernet.

Alle konserninterne balanser, transaksjoner, inntekter og kostnader, samt eventuelle urealiserte gevinster og tap som følge av konserninterne transaksjoner inkludert i eiendeler, er eliminert.

Funksjonell valuta

Funksjonell valuta for en virksomhet er den valuta som virksomhetens økonomiske rammebetingelser gis. Normalt vil dette være i den valuta som virksomheten hovedsakelig genererer og bruker kontanter. Selskapet har norske kroner som presentasjonsvaluta på konsernbasis. Både Solvang ASA og de heleide datterselskapene Clipper Shipping AS og Solvang Maritime AS har norske kroner som funksjonell valuta. For International Gas Carriers AS, samt investeringer i skipsandeler som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, er imidlertid USD funksjonell valuta. Omregningsdifferanser som oppstår ved omregning av skipsselskapene fra USD til NOK, føres som en egen post over utvidet resultat, etter fradrag for eventuell utsatt skatt. 

VESENTLIG SKJØNNSUTØVELSE OG ESTIMATER

Usikkerhet knyttet til estimater

Utarbeidelsen av konsernregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør estimater og forutsetninger som påvirker de rapporterte beløp for eiendeler og gjeld, samt noteinformasjon om betingede eiendeler og forpliktelser på balansedagen og de rapporterte beløp for inntekter og kostnader i perioden. De mest vesentlige estimater og forutsetninger knytter seg til nedskrivningstest av varige driftsmidler samt pensjonsforpliktelse. Selskapet gjennomgår disse estimatene løpende og benytter historisk erfaring, konsultasjon med eksperter og andre metoder som vi anser rimelige, forholdene tatt i betraktning. Allikevel kan faktiske resultater avvike vesentlig fra disse estimatene.

De viktigste forutsetninger og annen usikkerhet knyttet til estimater på balansedagen som har en betydelig risiko for vesentlige endringer av bokført verdi av eiendeler eller gjeld innen neste balansedag, er diskutert nedenfor:

Nedskrivning av varige driftsmidler

Selskapet investerer i skip via partrederier. På hver balansedag vurderer selskapet, for skip eiet av selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden, om det foreligger indikasjoner på om eiendeler, holdt i selskap regnskapsført etter egenkapitalmetoden, er utsatt for verdiforringelse. Hvis slike indikasjoner foreligger, beregner selskapet gjenvinnbart beløp for eiendelen, som er den høyeste verdi av netto salgsverdi og bruksverdi.

Alle varige driftsmidler vurderes for verdiforringelse, når det inntreffer hendelser eller andre endringer i forholdene som tyder på at det bokførte beløp ikke vil kunne inndekkes. Dette krever beregning av eiendelens verdi, som hvis tilgjengelig, er basert på markedsverdi eller bruksverdi.

Bruksverdi fastsettes på grunnlag av estimerte, fremtidige, diskonterte kontantstrømmer, før skatt. I vurderingen av verdifall for varige driftsmidler, må ledelsen foreta vurderinger for å estimere de kontantstrømmer som kan genereres av eiendelen. Diskonteringsrente må også estimeres. Forutsetningene som benyttes i estimatene, er i overensstemmelse med selskapets interne prognoser. For å underbygge ledelsens estimater har markedsprognoser og andre vurderinger fra samarbeidsselskapene for befraktning blitt benyttet.

Hvis bokført verdi av en eiendel er høyere enn gjenvinnbart beløp (bruksverdi), anses eiendelen å ha vært utsatt for verdifall og blir nedskrevet til gjenvinnbart beløp. Nedskrivningen reflekteres i selskapets andel av resultat fra skipsselskaper i resultatregnskapet.

Selskapet vurderer hvorvidt det foreligger grunnlag for reversering av tidligere foretatte nedskrivninger ved å benytte de samme vurderingskriteriene som for nedskrivning. Hvis vurderingen viser at det er grunnlag for reversering, blir bokført verdi reversert til eiendelens estimerte virkelige verdi, begrenset oppad til det beløp som eiendelen ville vært bokført til dersom ingen nedskrivning hadde vært foretatt.

Pensjoner

Nåverdien av pensjonsforpliktelsene avhenger av flere ulike faktorer som er bestemt av en rekke aktuarmessige forutsetninger. Forutsetningene som benyttes ved beregning av netto pensjonskostnad (inntekt) inkluderer diskonteringsrenten. Endringer i disse forutsetningene vil påvirke balanseført verdi av pensjonsforpliktelsene.

Konsernet bestemmer egnet diskonteringsrente ved utgangen av hvert år. Dette er renten som skal brukes til å beregne nåverdien av fremtidige estimerte utgående kontantstrømmer som kreves for å gjøre opp pensjonsforpliktelsene. Ved fastsettelse av egnet diskonteringsrente, ser konsernet hen til renten på foretaksobligasjoner av høy kvalitet eller statsobligasjoner som er utstedt i den valuta pensjonen blir utbetalt i, og som har forfall tilnærmet likt den relaterte pensjonsforpliktelsen.

En del andre pensjonsforutsetninger er delvis basert på markedsbetingelser. Se note 11 for nærmere kommentar vedrørende forutsetninger og sensitivitet.

VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER

Inntekts- og kostnadsføring

Konsernets inntekter er i hovedsak disponentgodtgjørelser for skip. Disse inntektene er iht. årlige avtaler, og inntektsføres månedlig gjennom året. Driftskostnader kostnadsføres når de påløper.

Inntekter i partrederier regnskapsført etter egenkapitalmetoden, er enten samseilingsinntekter eller t/c-inntekter. Fraktinntekter og demurrage inntektsføres i henhold til månedlig samseilingsavregning og månedlig t/c hyre. Reiseavhengige kostnader sammenstilles med inntektene i den grad det er relevant. I det alt vesentlige er reiseavhengige kostnader for samseilingene og t/c på befrakteres regning.

Utenlandsk valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres etter transaksjonsdagens kurs. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Agiogevinst og -tap føres som finansielle poster når de inntreffer.

Investeringer i skipsandeler – egenkapitalmetoden

Egenkapitalmetoden blir benyttet for investeringer i partrederier hvor selskapet har betydelig innflytelse. Selskapets resultatandel korrigeres for eventuelle meravskrivninger på merverdier på skip som skyldes at kostpris på eierandelene er høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler føres opp til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivning. Avskrivninger beregnes etter den lineære metode over driftsmidlets forventede brukstid. Når varige driftsmidler selges eller utrangeres, føres kostpris og akkumulerte avskrivninger ut av balansen og gevinst eller tap resultatføres. Estimater for brukstid, utrangeringsverdi og avskrivningsmetoder gjennomgås ved utgangen av hvert regnskapsår, og justeres hvis nødvendig. Eventuelle endringer får regnskapsmessig virkning fremover i tid, idet de er å anse som estimatendringer.

Varige driftsmidler i partrederier

I partrederier regnskapsført etter egenkapitalmetoden blir skip bokført til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger for verdifall. Kostpris inkluderer utgiften med å påkoste/erstatte deler av skip, maskiner og utstyr når utgiften er påløpt og vilkårene for balanseføring er oppfylt. Bokført verdi på deler som er erstattet, blir kostnadsført.

Avskrivninger for skip beregnes ved å benytte en lineær avskrivning over forventet økonomisk levetid. Avskrivbart beløp er fastsatt etter at utrangeringsverdi er fratrukket. Kostprisen for skip kategoriseres separat for hver av hovedkomponentene og forventet økonomisk levetid vurderes separat for hver komponent. Gjennomsnittlig forventet økonomisk levetid er 30 år for gasskip.

En del av opprinnelig kostpris er allokert til langsiktig vedlikehold. Langsiktig vedlikehold for skip er balanseført som eiendel og kostnadsføres over perioden frem til neste langsiktige vedlikehold. Løpende vedlikehold kostnadsføres løpende.

Når eiendeler selges eller utrangeres, føres kostpris og akkumulerte avskrivninger ut av balansen og gevinst eller tap resultatføres.

Estimater for økonomisk levetid, utrangeringsverdi og avskrivningsmetoder gjennomgås ved utgangen av hvert regnskapsår, og justeres hvis nødvendig. Eventuelle endringer får regnskapsmessig virkning fremover i tid idet de er å anse som estimatendringer. Estimert brukstid for skip kan endres, noe som kan medføre endrede avskrivninger i fremtiden.

Finansielle eiendeler

Finansielle eiendeler innregnes på avtaletidspunktet, da konsernet blir part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. Alle finansielle eiendeler som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet, balanseføres første gang til virkelig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonsutgiftene resultatføres.

Konsernet fraregner en finansiell eiendel når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra eiendelen utløper, eller når konsernet overfører de kontraktsmessige rettene i en transaksjon hvor praktisk talt all risiko og avkastning ved eierskap til den finansielle eiendelen overføres. Alle rettigheter og plikter som skapes eller beholdes ved denne type overføring innregnes separat som eiendeler eller forpliktelser.

Konsernet klassifiserer vanligvis de finansielle eiendelene i følgende kategorier; finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, lån og fordringer, samt finansielle eiendeler tilgjengelige for salg.

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet

En finansiell eiendel klassifiseres som til virkelig verdi over resultatet dersom det ved førstegangsinnregning er øremerket til dette, ellers klassifiseres den som holdes for omsetning. Finansielle eiendeler øremerkes til virkelig verdi over resultatet dersom styring, samt kjøps- og salgsbeslutninger baseres på instrumentets virkelige verdi i samsvar med konsernets dokumenterte risikostyrings- eller investeringsstrategi. Ved førstegangsinnregning, innregnes henførbare transaksjonsutgifter i resultatet når de er påløpt. Instrumentene måles til virkelig verdi, og endringer i verdien innregnes i resultatet.

Lån og fordringer

Lån og fordringer er finansielle eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette og som ikke blir kvotert i et aktivt marked. Lån og fordringer førstegangsinnregnes til virkelig verdi tillagt direkte henførbare transaksjonsutgifter. Etter førstegangsinnregning måles utlån og fordringer til amortisert kost ved bruk av effektiv rente-metode, redusert med eventuelle tap ved verdifall.

Tilgjengelig for salg

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikke-derivate finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke tilhører noen annen kategori. De klassifiseres som anleggsmidler så sant ikke investeringen forfaller eller ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen innen 12 måneder fra balansedagen.

Motregning

Finansielle eiendeler og forpliktelser presenteres netto dersom konsernet har en juridisk rett til å motregne beløpene samt har til hensikt enten å gjøre de opp på nettogrunnlag eller å realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen under ett.

Finansielle forpliktelser

Finansielle forpliktelser innregnes på avtaletidspunktet, da konsernet blir part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. Ikke-derivate finansielle forpliktelser førstegangsinnregnes til virkelig verdi, tillagt direkte henførbare transaksjonsutgifter. Etter førstegangsinnregning blir slike forpliktelser målt til amortisert kost ved hjelp av effektiv rente-metode.

Aksjekapital

Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter, som er direkte henførbare til utstedelse av ordinære aksjer og aksjeopsjoner, innregnes som en reduksjon av egenkapital (overkurs) netto etter eventuell skatt.

Når aksjer innregnet som egenkapital kjøpes tilbake, innregnes vederlaget, inkludert direkte henførbare kostnader, som en reduksjon i egenkapitalen, netto etter skatt. Aksjene som er kjøpt klassifiseres som egne aksjer og presenteres separat. Aksjens pålydende skilles ut og regnes mot aksjekapitalen. Når egne aksjer selges innregnes mottatt beløp som en økning i egenkapitalen fordelt mellom aksjekapital og annen egenkapital. Gevinst eller tap som følge av transaksjonen overføres til/fra opptjent egenkapital.

Verdifall finansielle eiendeler

På balansedagen (rapporteringstidspunktet) vurderes finansielle eiendeler som ikke føres til virkelig verdi med verdiendringene over resultatet, med hensyn til om det er objektive indikasjoner på verdifall. En finansiell eiendel anses for å være utsatt for verdifall dersom det finnes objektive indikasjoner på at én eller flere hendelser har hatt en negativ effekt på estimert fremtidig kontantstrøm for eiendelen,. Objektive indikasjoner på at finansielle eiendeler er utsatt for verdifall kan være mislighold hos debitor, endring av vilkår på utestående krav som konsernet ellers ikke ville akseptert, indikasjoner på at en skyldner eller utsteder vil gå konkurs eller opphør av et aktivt marked for verdipapiret. For egenkapitalinstrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg vil det foreligge objektive indikasjoner for verdifall ved betydelig eller langvarig fall i virkelig verdi til under kostpris.

Resultat per aksje og utvannet resultat per aksje

Resultat per aksje beregnes ved å dividere årsresultat med et vektet gjennomsnitt av utestående ordinære aksjer i perioden. Ved en utvannet beregning justeres både årsresultat og utestående aksjer for å hensynta alle potensielle aksjer som har vært utestående i perioden. For utvannet resultat per aksje, må selskapet også hensynta potensielle utestående aksjer i investeringene som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Verken selskapet eller noen av dets investeringer som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, har noen potensielle utestående aksjer utover egne aksjer. Forskjellen mellom resultat pr aksje og utvannet resultat pr aksjer oppstår som følge av konsernets beholdning av egne aksjer.

Pensjoner

Selskapet har både ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjonsplan, hvorav den ytelsesbaserte pensjonsplanen ble låst pr 01.01.2011 slik at alle nyansatte fra og med 2011 vil inngå i den innskuddsbaserte pensjonsplanen.

Ytelsesbasert pensjonsplan

Selskapet har en kollektiv pensjonsordning, som er administrert og finansiert gjennom et norsk livsforsikringsselskap, og usikrede pensjonsforpliktelser overfor 2 pensjonister, som faller utenfor den ordinære foretakspensjonsordningen. Nåverdi av antatte fremtidige pensjonsytelser beregnes basert på forsikringstekniske metoder og sammenholdes mot verdien på pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser og midler etter korrigering for estimatavvik, balanseføres enten som langsiktig gjeld eller langsiktig fordring. Periodens netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad fratrukket estimert netto renter), inngår i personalkostnader.

Gevinster og tap som oppstår ved rekalkulering av forpliktelsen som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger føres mot egenkapitalen via utvidet resultat i perioden de oppstår.

Innskuddsbasert pensjonsplan

Ved innskuddsbasert pensjonsplan betaler selskapet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad i takt med at plikten til å betale innskudd påløper.

Skatter

Periodens skattekostnad i resultatregnskapet omfatter både betalbare skatter i perioden og endring i utsatt skatt.

Betalbar skatt for inneværende periode og tidligere perioder gir uttrykk for den skatt som forventes å måtte betales til skattemyndighetene for inneværende og tidligere år. Skatteberegningen er basert på de skattesatser og skatteregler som er vedtatt på balansedagen.

Endring utsatt skatt gir uttrykk for fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av periodens aktiviteter. Utsatt skatt i balansen beregnes basert på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, etter fradrag for skattemessige underskudd til fremføring. Balanseført utsatt skattefordel vurderes ved hver balansedag og reduseres i den grad det ikke er sannsynlig at fremtidige skattemessige overskudd vil være tilstrekkelige til å utnytte den utsatte skattefordel. Ikke-balanseført utsatt skattefordel revurderes ved hver balansedag og balanseføres i den grad det har blitt sannsynlig at fremtidige skattemessige overskudd vil være tilstrekkelige til å utnytte den utsatte skattefordelen. Utsatt skattefordel og utsatt skatt måles til de skattesatser som er forventet å være gjeldende i det år når skattefordelen blir utnyttet eller skattegjelden gjøres opp, med utgangspunkt i de skattesatser og skatteregler som er vedtatt på balansedagen.

Avsetninger

Avsetninger blir balanseført når selskapet har en eksisterende forpliktelse (rettslig eller antatt) som følge av en tidligere hendelse og det er sannsynlig at det vil kreves en utgående strøm av økonomiske fordeler fra selskapet for å innfri forpliktelsen og det er mulig å gjøre et pålitelig estimat for beløpet.

Utbytte

Utbytte som foreslås av styret bokføres som en forpliktelse i regnskapet først når det er godkjent av aksjonærene i generalforsamling.

Nærstående parter

Parter anses å være nærstående hvis en part har mulighet til direkte eller indirekte å kontrollere den annen part eller har betydelig påvirkningsmulighet ovenfor den annen part med hensyn til finansielle og driftsmessige beslutninger. Parter er også nærstående hvis de underlagt felles kontroll eller er under felles betydelig påvirkning. Selskapet mener at alle transaksjoner mellom nærstående parter er basert på prinsippet om armlengdes avstand (antatt markedsverdi).

Virksomhetsområder/ Segmenter

Skipsdisponering og skipseierskap er virksomhetsområdene til Solvang. Skipseierskapet deles i skipsklasser basert på type og størrelse. Solvang har eierandeler i gass-skip. Disse deles inn i 3 størrelsesklasser, Semi-ref skip fra 12.000 – 17.000 cbm, MGC/LGC skip fra 38.000-60.000 cbm og VLGC skip over 75,000 cbm. Det er gitt regnskapsinformasjon basert på virksomhetsområder og skipsklasser i note 3 til regnskapet.

Kontantstrømoppstilling / Kontanter og kontantekvivalenter

Selskapet benytter den indirekte metode for kontantstrømoppstilling. Kontantstrømmen fra investerings- og finansieringsaktiviteter vises brutto, mens det for driften vises en avstemming mellom regnskapsmessig resultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og bankinnskudd. 

NYE IFRS OG IFRIC FORTOLKNINGER

Det er ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som er trådt i kraft for 2015-årsregnskapet som er vurdert å ha eller forventet å få en vesentlig påvirkning på konsernet.

Nye standarder og fortolkninger som ikke er trådt i kraft

Det er en rekke nye standarder og fortolkninger som er vedtatt men ikke trådt i kraft for regnskapsåret som avsluttes 31. Desember 2015. Dette gjelder for eksempel

IFRS 9 – Finansielle instrumenter, skal erstatte IAS 39.

IFRS 15 – Inntekter fra kundekontrakter.

IFRS 16 – Leasing

Konsernet har ikke valgt tidliganvendelse av noen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger, og basert på forhold og opplysninger som er kjent for Solvang ASA på rapporteringstidspunktet (når regnskapet avlegges) har det blitt vurdert at disse trolig ikke har noen vesentlig innvirkning på konsernregnskapstallene til konsernet Solvang ASA for 2015.

Når det gjelder endringer i regler for regnskapsføring av finansielle instrumenter så ble IFRS 9 vedtatt i slutten av 2009. Implementeringstidspunktet for IFRS 9 er utsatt på ubestemt tid. Den er ennå ikke godkjent for bruk av EU, og Solvang ASA vil vurdere å tidligimplementere denne standarden når den er godkjent for bruk. I den sammenheng vil det redegjøres nærmere for eventuelle konsekvenser hvis dette skulle vise seg å bli aktuelt.

This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.