NOTE 2 – FINANSIELL RISIKO

< Back
A B C D E F G
NOTE 2 – FINANSIELL RISIKO  
             
Konsernet er eksponert for kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko ved bruk av finansielle instrumenter.  
             
Kredittrisiko            
Kredittrisiko er risiko for finansielt tap om en motpart til et finansielt instrument ikke klarer å oppfylle sine kontraktsmessige forpliktelser. Det er knyttet kredittrisiko til konsernets fordringer. Fordringene er i det alt vesentlige på tilknyttede selskaper medtatt etter egenkapitalmetoden. Som disponent for disse selskapene har vi god oversikt over deres finansielle stilling, og kredittrisikoen anses for å være minimal.  
 
 
             
Likviditetsrisiko            
Likviditetsrisiko er risiko for at konsernet ikke vil kunne oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Shipping er en syklisk næring, og konsernet har derfor valgt å være godt kapitalisert og ha en betydelig kontantbeholdning. Pr 31.12.2015 utgjør likviditetsreserven 9,5% av balansen. Kortsiktige forpliktelser i balansen, inkludert forpliktelser til å innbetale egenkapital til tilknyttede selskaper utgjør 18,4%. Likviditetsrisikoen er tilfredsstillende.  
 
 
             
Markedsrisiko            
Markedsrisiko er risiko for at endring i markedspriser som valutakurser og renter påvirker inntekter eller verdi på finansielle instrumenter. Det er knyttet finansiell markedsrisiko til bankinnskudd (valuta), og lån (renter og valuta). I tillegg er konsernet eksponert for markedsrisiko knyttet til pantelån i de skipseiende selskapene inkludert etter egenkapitalmetoden (rente). Konsernets aktiviteter er i hovedsak USD basert, og innskudd holdes i stor grad i USD for å redusere valutarisikoen. Konsernet er først og fremst eksponert for renterisiko gjennom pantelånene i de skipseiende selskapene. Disse er priset til flytende LIBOR rente + margin. Renteeksponeringen håndteres aktivt, og deler av gjelden er sikret ved fastrentekontrakter for å redusere renterisiko. Med bakgrunn i en konservativ strategi for finansielle instrumenter, og aktiv håndtering av markedsrisiko mener vi at konsernets markedsrisiko er tilfredsstilende sett i forhold til selskapets balanse.  
 
 
 
 
 
             
Kapitalforvaltning            
Styrets mål er å opprettholde en tilstrekkelig kapitalbase, for å bevare investors, kreditors og markedets tillit, og for å utvikle forretningsvirksomheten. Styret vurderer eventuelle plasseringer i finansielle instrumenter fortløpende. Konsernet har for tiden ingen plasseringer i finansielle instrumenter med unntak av egne aksjer. Kapitalavkastningen overvåkes av styret. Konsernet handler i mindre grad i egne aksjer. Hensikten er å tilby sine ansatte kjøp av aksjer i selskapet til rabattert pris. Det er ikke gjort endringer i tilnærmingen til kapitalforvaltningen gjennom året. Ingen selskap i konsernet er underlagt eksterne kapitalkrav.  
 
 
 
 
             
FINANSIELLE INSTRUMENTER 31/12/2014 31/12/2013  
Bokført verdi Virkelig verdi (Nivå 1) Bokført verdi Virkelig verdi (Nivå 1)  
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat.  
Verdipapirer 0 0 0 0  
Opsjoner 0 0 0 0  
Lån  
Langsiktige lån 0 0 0 0  
Sum 0 0 0 0  
             
Tabellen over viser finansielle instrumenter til virkelig verdi i henhold til verdsettelsesmetode. De ulike nivåene er definert som følger:
– Notert pris i et aktivt marked for en identisk eiendel eller forpliktelse (nivå 1).
– Verdsettelse basert på andre observerbare faktorer enn notert pris (brukt på nivå 1) enten direkte (pris) eller indirekte (utledet fra priser) for eiendelen eller forpliktelsen (nivå 2).
– Verdsettelse basert på faktorer som ikke er hentet fra observerbare markeder (ikke-observerbare forutsetninger) (nivå 3).
 
 
 
 
 
 
 
             
             
For bank, fordringer og leverandørgjeld er konsernets beste estimat pr 31.12. at bokført verdi er lik virkelig verdi.  
 
             
             
SENSITIVITETSANALYSE  
             
Endring i valutakurser Verdiendring    
Bankinnskudd 10 % økning valutakurser 12 179    
10 % reduksjon valutakurser -12 179    
Lån 10 % økning valutakurser          
  10 % reduksjon valutakurser     0    
   
Endring av renter Effekt på resultat    
Lån 100 basispunkter økning i rente     0    
  100 basispunkter reduksjon i rente     0    
Pantelån på skip i selskaper medtatt etter egenkapitalmetoden 100 basispunkter økning i rente 12 321    
100 basispunkter reduksjon i rente -12 321    
             
Effekt av endring av renter for bankinnskudd vurderes som uvesentlig, og det er ikke utarbeidet sensitivitetsanalyse.  
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.