NOTE 4 – REDERIVIRKSOMHETEN

< Back
A B C D E F G H I J K L M N O P Q
NOTE 4 – REDERIVIRKSOMHETEN
                                 
SKIPSANDELER SOM BEHANDLES ETTER EGENKAPITALMETODEN, ANDEL AV RESULTAT OG BALANSETALL
Selskap Eier-andel Salgs-gevinst Fraktinntekt på t/c basis Drifts-kostnader Årets av skriving Årets ned skriving Netto finans Bokført resultat Andel skip Andel periodisert dokking Andel oml.midler Andel langsiktig
gjeld
Andel kortsiktig gjeld Andel uinnkalt kapital pr
31.12.2015
Netto bokført verdi 31.12.2015
PR Clipper Skagen DA 20.00% -31 -15     -2 -18 0   5   -0   5
PR Clipper Viking DA 20.00% 8 699 5 364 2 695   36 676 32 178 2 196 3 957   671   37 660
PR Clipper Harald DA 20.00% 6 483 4 901 1 607   -52 -77 0 8 992 1 906   5 224   5 674
PR Clipper Star DA 22.00% 62 977 18 131 13 108   -2 608 29 131 260 091 7 222 14 523 134 141 1 466   146 229
PR Clipper Sky DA 23.00% 45 474 12 736 9 247   -1 929 21 562 194 931 6 587 15 523 112 428 1 139   103 474
PR Clipper Hebe DA 25.00% 25 886 13 447 9 484   -1 282 1 673 207 427 2 071 8 589 100 138 2 159   115 790
PR Clipper Mars DA 15.00% 12 926 3 835 3 592   -579 4 921 84 214 1 612 4 215 38 101 1 669   50 271
PR Clipper Hermes DA 30.00% 31 269 14 846 10 831   -1 711 3 881 239 114 4 966 12 229 135 326 1 910   119 072
PR Clipper Sirius DA 30.00% 55 282 9 081 7 308   -1 307 37 587 171 815 2 649 58 062 95 772 1 980   134 774
PR Clipper Posh DA 20.00% 17 809 5 113 4 639   -3 030 5 027 136 552 1 832 5 105 83 852 1 701   57 936
Victory DIS 16.83% 61 726 9 053 8 201   -1 995 42 477 213 442 3 973 6 098 82 006 2 117 59 232 139 389
PR Clipper Sun II DA 20.00% 24 664 5 645 5 390   -1 020 12 609 114 481 2 924 7 371 59 997 2 233   62 546
PR Clipper Jupiter DA 25.00% 40 939 17 976 8 647   -5 939 8 377 456 124 10 239 20 139 299 923 20 635   165 945
PR Clipper Odin DA 30.00% 2 794 2 318 777   -960 -1 261 101 568 4 050 5 360 63 350 12 888   34 740
Justering 0.0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 -12
Sum 2015 396 896 122 430 85 525   -22 377 166 564 2 211 936 59 313 163 082 1 205 034 55 792 59 232 1 173 492
Sum 2014 246 684 90 331 56 317 -9 730 -13 886 95 880 1 516 728 50 037 88 925 821 668 29 418 45 471 804 593
                               
For skipsselskapene som er Partrederier DA hefter konsernet ubegrenset for sin pro rata eierandel for partrederienes forpliktelser. Andelene i de skipseiende selskapene har blitt testet for nedskriving ved å sammenholde bokførte verdier opp mot verdsettelse innhentet fra skipsmeglere. For enkelte av skipene foreligger det indikasjon på verdifall. Gjenvinnbart beløp er beregnet for de skipene hvor det foreligger indikasjon på verdifall. Gjenvinnbart beløp er satt til estimert bruksverdi. Estimert bruksverdi er beregnet ved å estimere fremtidige kontantstrømmer diskontert med en rente som ivaretar levetid og risiko. Kontantstrømmen er estimert over skipenes gjenværende økonomiske levetid, og første års kontantstrøm følger av selskapenes godkjente budsjetter.
Pantegjelden i de skipseiende selskapene løper i USD og prises ved LIBOR + margin. For deler av gjelden er det inngått renteswaper med løpetid inntil 5 år.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.