NOTE 6 – TILKNYTTEDE SELSKAPER

< Back
A B C D E F G H I J K
NOTE 6 – TILKNYTTEDE SELSKAPER
TILKNYTTEDE SELSKAPER SOM BEHANDLES ETTER EGENKAPITALMETODEN
Selskap Eierandel Historisk kostpris Bokført EK ved anskaffelse Inngående balanse 01.01.2015 Andel årets resultat Utbytte Avgang Omregnings-differanser Utgående balanse 31.12.2015
Solvang Phillipines Inc 25% 102 102 247 81 -36   22 314
Evergas Solvang Ethylene AS 50% 292 292 772 0 0 -772 0 0
Sum 394 394 1 019 81 -36 -772 22 314
Solvang Phillipines Inc. er lokalisert i Manila, Filippinene.
Evergas Solvang Ethylene AS er lokalisert i København, Danmark. Solvang solgte seg ut av selskapet ifbm avslutning av poolsamarbeidet. Dette gav et regnskapsmessig tap på TNOK 769.
Stemmeandeler er iht. pro rata eierandeler.
Vi har ikke mottatt reviderte og endelige regnskap for selskapene, og resultater presentert i denne note er dermed kun estimat.
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.