NOTE 9 – SKATT

< Back
A B C D E F G
NOTE 9 – SKATT  
 
BETALBAR SKATT       2015 2014  
Resultat før skatt       171 559 108 374  
Permanente forskjeller knyttet til aksjer       36 -2 779  
Øvrige permanente forskjeller            
Forskjeller knyttet til rederibeskatning            
Forskjeller knyttet til andre andeler egenkapitalmetoden            
Endring midlertidige forskjeller       0    
Herav endring pensjon ført direkte mot Egenkapital.            
Anvendt underskudd til fremføring            
Skattepliktig resultat       171 595 105595078  
Betalbar skatt       48 046 651 29566621.84  
Betalbar skatt uttreden rederibeskatning       0 0  
             
             
SPESIFIKASJON AV ÅRETS SKATTEKOSTNAD 2015 2014    
Betalbar skatt 1 059 2 782    
Tonnasjeskatt 234 198    
Endring utsatt skatt 4 553 -878    
Herav endring ført over utvidet resultat -3 137 3 695    
Effekt av endret skattesats 249 0    
Omregningsdifferanse     -251 0    
Skatt tidligere år 0 -216    
Årets skattekostnad 2 706 5 581    
   
   
SPESIFIKASJON AV GRUNNLAG FOR UTSATT SKATT 31.12.2015 31.12.2014    
Langsiktige midlertidige forskjeller    
Varige driftsmidler 267 -178    
Pensjon -17 883 -30 473    
Investeringer i aksjer       0    
Investeringer i skipsselskaper 5 171 3 931    
Underskudd til fremføring -15 003 -17 589    
Sum grunnlag utsatt skatt -27 448 -44 310    
    
SPESIFIKASJON AV BALANSEFØRT UTSATT SKATT PER TYPE  
MIDLERTIDIG FORSKJELL OG UNDERSKUDD TIL FREMFØRING  
          Endring utsatt skatt
  31.12.2015 31.12.2014 2015 2014
Midlertidige forskjeller  
Varige driftsmidler 67 -48 115 -47
Pensjon -4 471 -8 228 3 757 -3 896
Investeringer i aksjer 0 0 0 0
Investeringer i skipsselskaper 1 293 1 061 231 1 061
Underskudd til fremføring -3 751 -4 749 998 -954
Sum utsatt skatt (25%/27%) -6 862 -11 964 5 102 -3 836
Ikke balanseført utsatt skattefordel innenfor rederiordning (27%) -3 751 -4 051 300 -2 958
Sum balanseført utsatt skattefordel (25%/27%) -3 111 -7 913 4 802 -878
Utsatt skattefordel knyttet til endring omregningsprinsipp skipsselskaper            
Korrigert balanseført utsatt skattefordel            
 
Herav endring utsatt skatt i skattekostnad 1 665 2 817
Omregningsdifferanse         0 0
Korrigering av feil tidligere år            
Herav endring utsatt skatt i andre inntekter og kostnader (Utvidet resultat) 3 137 -3 695
Sum         4 802 -878
             
Endring utsatt skatt som tas over utvidet resultat består av skatteffekt knyttet til rekalkulering av pensjonsforpliktelser.  
 
 
 
Avstemming av årets skattekostnad 2015 % 2014 %
27% av resultat før skatt 46 321 27% 29 261 27%
Justering vedrørende fjorår 0 0% -130 -0%
27% effekt av permanente forskjeller aksjer 10 0% -750 -1%
27% effekt av øvrige permanente forskjeller -44 718 -26% -26 593 -25%
Kildeskatt/tonnasjeskatt 234 0% 198 0%
Omregningsdifferanser 611 0% 637 1%
Effekt av endret skattesats 249 0% 0 0%
Effekt av ikke balanseført utsatt skattefordel 0 0% 2 958 3%
Årets totale skattekostnad 2 706 2% 5 581 5%
 
Konsernets datterselskap, Clipper Shipping AS gikk inn rederibeskatningsordningen fra 2013, og blir dermed kun tilordnet skatt på finansposter i henhold til rederibeskatningsreglene fra og med 2013. Clipper Shipping AS står som eier av skipsandelene slik at disse også blir skattlagt i tråd med rederibeskatningsreglene.  
 
 
 
Det er ikke noen betalbar skatt under rederiordningen for 2015 med unntak av tonnasjeskatten.  
Det er ikke balanseført utsatt skattefordel knyttet til finansunderskudd til fremføring innenfor rederiordningen.  

 

This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.