NOTE 10 – LØNNSKOSTNADER

< Back
A B C D
NOTE 10 – LØNNSKOSTNADER
PERSONALKOSTNADER 2015 2014
Lønninger 41 547 40 650
Arbeidsgiveravgift 7 024 6 642
Pensjonskostnader 5 039 5 359
Andre ytelser 7 399 3 197
Sum personalkostnader 61 009 55 847
Antall årsverk 40 40
GODTGJØRELSER (I 1000 KRONER) 2015 2014
Administrerende Direktør
Lønn 2 387 2 227
Bonuser 196 196
Pensjonskostnader 282 260
Annen godtgjørelse 133 102
Direktør Marine Operasjoner
Lønn 2 000 1 798
Bonuser 145 141
Pensjonskostnader 249 207
Annen godtgjørelse 152 116
Sum godtgjørelse til ledelsen 5 543 5 047
Antall personer i ledergruppen 2 2
Styret
Styrehonorar 650 400
Totale godtgjørelser til ledelse og styre 6 193 5 447
     
Administrerende direktør har en innskuddsbasert tilleggsavtale for pensjon på 15% av lønn over 12G, samt avtale om ett års etterlønn ved fratreden.

Selskapets ledende ansatte er ansatt på fast lønn. Det er ikke knyttet aksjeverdibaserte godtgjørelser eller faste bonuser til lønnsavtalen. Det er heller ikke gitt lån og sikkerhetsstillelser fra selskapet til noen av de ansatte.
De oppgitte beløpene er eksklusiv effekter av arbeidsgiveravgift.

Samtlige ansatte fikk utbetalt bonus i 2015. Total bonusutbetaling for 2015 var 3 714 972,-.
       
Revisor    
Honorar til revisor utgjør følgende: 2015 2014
Lovpålagt revisjon 511 615
Andre attestasjonstjenester   0 0
Skatterådgivning 7 8
Andre tjenester utenfor revisjon 14 24
Sum 532 647
     

This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.