NOTE 12 – NÆRSTÅENDE PARTER

< Back
A B C D E F
NOTE 12 – NÆRSTÅENDE PARTER  
Som nærstående parter regnes skipsselskapene hvor Solvang har en eierandel på 15% eller mer, samt selskaper som kontrolleres av Steensland familien. Alle transaksjoner med nærstående, er til markedsmessige vilkår. I forbindelse med Solvangs engasjement som disponent for skipsselskaper er det løpende transaksjoner mellom Solvang og de enkelte skipsselskapene. Solvang mottar et årlig honorar for disponeringen. Honorarets størrelse er fastsatt i disponentavtalen, og godkjennes årlig av selskapsmøtene i de skipseiende selskapene. Solvangs faste meglerforbindelse for kjøp og salg er Inge Steensland AS. Det gjøres også parallelle investeringen med selskaper kontrollert av Steensland familien.
Resultatregnskap Balanse
2015 2014 31.12.2015 31.12.2014
Disponent og teknisk honorarer (inntekt) 79 395 72 371
Renteinntekter skipsselskaper 188 71
Rentekostnader andre nærstående 0 0
Fordringer skipsselskaper 16 495 24 634
Fordringer øvrige nærstående parter 0 0
Gjeld skipsselskaper -114 608 -31 891
Gjeld øvrige nærstående parter 0 0
Langsiktig fordringer/forpliktelse ifbm samseiling 0 0   0
Sum 79 583 72 442 -98 113 -7 257
Gjeld til nærstående parter er priset til 3mnd Libor + margin på 2% for valutalån og 3mnd Nibor + margin på 2% for NOK lån.

 

This entry was posted in Noter konsern NO and tagged . Bookmark the permalink.