NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

< Back
A
NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31.12.2015.

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper for regnskapsførsel, og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.

Generelle prinsipper

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år klassifiseres som omløpsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter.

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost med nedskriving til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er i samsvar med regnskapsloven vurdert etter spesielle vurderingsregler. Det redegjøres nærmere for disse nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Avskrivinger beregnes lineært og fordeles over antatt økonomisk levetid. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres.

Investering i datterselskap

Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Årets eventuelle avsetning til utdeling av utbytte fra datterselskap, inntektsføres som finansinntekt i selskapsregnskapet samme år.

Investering i tilknyttede selskap

Med tilknyttede selskap menes selskap der Solvang normalt har en eierandel på 20-50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor Solvang kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap innarbeides etter egenkapitalmetoden.

Solvangs andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler.

For tilknyttede selskaper som er deltakerlignet er Solvangs andel av resultatet basert på resultat før skatt i det tilknyttede selskapet. Skattekostnad på resultatandel er vist sammen med konsernets øvrige skattekostnad.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende med fradrag for forventede tap. Avsetningen til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta bokføres til transaksjonsdagens kurs.

Pr 31.12 blir alle pengeposter i utenlandsk valuta kursjustert og oppført til balansedagens kurs.

Finanskostnader

Ved opptak av nye pantelån kostnadsføres etableringsgebyrer og andre kostnader relatert til låneopptaket i sin helhet ved opptak av lånet.

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad

Selskapet har både ytelsesbasert og innskuddsbasert pensjonsplan, hvorav den ytelsesbaserte pensjonsplanen ble låst pr 01.01.2011 slik at alle nyansatte fra og med 2011 inngår i den innskuddsbaserte pensjonsplanen.

Ytelsesbasert pensjonsplan

Netto pensjonskostnad omfatter periodens beregnede pensjonsopptjening inklusive fremtidig lønnsvekst og tillagt estimert rente, fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene og eventuell virkning av endringer i estimater og planer. Overfinansiering balanseføres i den utstrekning denne kan anvendes til fremtidige pensjonsforpliktelser. Selskapet benytter Revidert IAS 19 – Ytelser til ansatte som grunnlag for regnskapsføring av pensjon.

Gevinster og tap som oppstår ved rekalkulering av forpliktelsen som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger føres mot egenkapitalen og utsatt skatt i perioden de oppstår.

Innskuddsbasert pensjonsplan

Ved innskuddsbasert pensjonsplan betaler selskapet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad i takt med at plikten til å betale innskudd påløper.

Egne aksjer

Egne aksjer er ført til pålydende på egen linje under egenkapital i balansen. Differansen mellom aksjens pålydende og anskaffelseskost er ført til fradrag mot annen egenkapital.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringen i utsatt skatt / utsatt skattefordel.

Utsatt skatt / utsatt skattefordel beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for eventuelle feil i tidligere års beregninger.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontantstrømmen fra investerings- og finansieringsaktiviteter vises brutto, mens det for driften vises en avstemming mellom regnskapsmessig resultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Investeringer i verdipapirer er ikke inkludert under kontantekvivalenter. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter etter dette, kontanter og bankinnskudd.

 

This entry was posted in Noter mor NO and tagged . Bookmark the permalink.