NOTE 6 – SKATT

< Back
A B C D E F
NOTE 6 – SKATT          
         
  2015 2014  
Resultat før skatt   1 334 11 546  
Forskjeller knyttet til aksjer   805 -2 779  
Permanente forskjeller   176 210  
Permanente forskjeller skipsandeler   1 692 -2 365  
Skattemessig resultat skipsandeler        
Egenkapitalmetoden   -81 -108  
Endring midlertidige forskjeller   -567 358  
Anvendt underskudd til fremføring -2 587 -6 862  
Skattepliktig resultat 772 0  
Betalbar skatt 27% 209 0  
 
Spesifikasjon av årets skattekostnad  
Betalbar skatt 209 0  
Endring utsatt skatt 3 278 -357  
Utsatt skatt revaluering pensjon ført direkte mot egenkapital -2 865 2 755  
Effekt av endret skattesats   131 0  
Skatt tidligere år 0 0  
Årets skattekostnad 752 2 398  
 
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt  
Langsiktige midlertidige forskjeller  
Varige driftsmidler -3 -121  
Investering i aksjer 0 0  
Pensjonsforpliktelse -7 294 -18 355  
Investeringer i skipsselskaper 754 2 378  
Underskudd til fremføring 0 -2 587  
Ikke oppført utsatt skattefordel 0 0  
Sum -6 543 -18 684  
 
Utsatt skatt / (utsatt skattefordel) 25/27% -1 636 -5 045  
     
Skattesatsen er endret fra 28% til 27% med virkning fra 01.01.2014. Utsatt skattefordel pr 31.12 er beregnet og oppført i balansen etter den nye skattesatsen.  
 
 
Avstemming av årets skattekostnad  
27% av resultat før skatt 360 3 117  
Endring relatert til skipsandeler 0 0  
Egenkapitalmetoden -22 -29  
27% effekt av permanente forskjeller relatert til aksjer 217 -750  
28% effekt av permanente forskjeller relatert til nedskriving aksjer i datterselskap   0 0  
27% effekt av øvrige permanente forskjeller 66 60  
28% effekt av anvendt underskudd tidligere ikke balanseført 0 0  
Effekt av endret skattesats 131 0  
Skatt tidligere år 0 0  
Årets totale skattekostnad 752 2 398  
           
      1    
      3.00    
           
           
This entry was posted in Noter mor NO and tagged . Bookmark the permalink.