NOTE 9 – PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

< Back
A B C D E F G
NOTE 9 – PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER  
             
Sikrede ordninger
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har en pensjonsordning som oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet har foretakspensjonsordning i livsforsikringsselskap for sine ansatte. Ordningen gir rett til fremtidig definerte ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra Folketrygden. Full alderspensjon utgjør tilnærmet 66% av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12G), og ordningen omfatter også uføre og barnepensjon.
Pensjonsalderen er 67 år. Selskapet har styringsrett til å foreta endringer i foretakspensjonsordningen. Denne ordningen er sikret. Pensjonsordningen omfatter 22 personer (2014: 22 personer).

Usikrede ordninger
Selskapet har også usikrede ordninger overfor 2 pensjonister, samt innskuddsbasert tilleggsavtale for Adm. direktør som alle faller utenfor den ordinære foretakspensjonsordningen.

Forutsetninger
Pensjonsforpliktelse og pensjonskostnad er beregnet av en uavhengig tredjeparts aktuar og er vurdert i henhold til Revidert IAS 19. Endringer i pensjonsforpliktelse som skyldes aktuarielle forutsetninger og variasjoner mellom virkelig og forventet avkastning på pensjonsmidler føres direkte mot egenkapitalen. Følgende forutsetninger ble benyttet.

             
  2015 2014        
Diskonteringsrente 2.70% 2.30%        
Forventet lønnsregulering 2.50% 2.75%        
Pensjonsregulering 0.00% 0.00%        
Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2.25% 2.50%        
Forventet avkastning på pensjonsmidler 2.70% 2.30%        
Arbeidsgiveravgift 14.10% 14.10%        
             
Periodens pensjonskostnad Usikrede ordninger Sikrede ordninger    
2015 2014 2015 2014    
   
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 191 175 2 151 2 183    
Netto rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 13 20 218 212    
Avkastning på pensjonsmidler 0 0 0 0    
Kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening 0 0 0 0    
Administrative kostnader 0 0 39 40    
Periodisert arbeidsgiveravgift 29 28 334 338    
Estimatendring 0 0 0 0    
   
   
Netto pensjonskostnad 234 223 2 742 2 773    
   
Faktisk avkastning på pensjonsmidler     4.00% 5.00%    
             
Oversikt over aktuarielle gevinster og tap som er innregnet direkte i annen egenkapital:            
  2015 2014        
Netto aktuarielle gevinster/tap 01.01 -11 660 -4 210        
Årets aktuarielle gevinster/tap 10 612 -10 205        
Skattekostnad -2 865 2 755        
Netto aktuarielle gevinster/tap 31.12 -3 913 -11 660        
             
Status for pensjonsordningene avstemt mot balansen            
Usikrede ordninger Sikrede ordninger    
2015 2014 2015 2014    
   
Nåverdi av påløpt pensjonsforpliktelse -909 -804 -31 689 -33 759    
Virkelig verdi av pensjonsmidler 0 0 26 206 18 476    
Netto pensjonsforpliktelse 31.12 -909 -804 -5 483 -15 282    
Ikke amortiserte estimatendringer 0 0 0 0    
   
Arbeidsgiveravgift -128 -113 -773 -2 155    
   
Netto pensjonsforpliktelse 31.12 -1 037 -917 -6 256 -17 437    
         
      2015 2014    
Sum netto pensjonsforpliktelse usikrede og sikrede ordninger 31.12     -7 294 -18 355    
             
Fordeling av pensjonsmidler på ulike investeringsklasser. Selskapets pensjonsmidler er administrert av et uavhengig livsforsikringsselskap som investerer pensjonsmidlene i planen i henhold til norsk lov.

 

Hovedkategoriene av pensjonsmidler i prosent av virkelig verdi på pensjonsmidler er som følger:

   
   
   
   
2015 2014        
Aksjer og andre egenkapitalinstrumenter 9.10% 10.80%        
Obligasjoner 39.90% 62.00%        
Pengemarked og lignende 34.40% 10.00%        
Eiendom 13.80% 15.00%        
Annet 2.80% 2.20%        
Sum 100.00% 100.00%        
           
Innskuddspensjonsordning            
Ytelsesplanen for Solvang ASA er lukket for nye ansatte. Nye ansatte meldes inn i selskapets innskuddspensjonsordning. Pr 31.12.2015 var det 15 medlemmer i ordningen. Betalte innskudd i 2015 var NOK 731 841.    
   
   
             
             
This entry was posted in Noter mor NO and tagged . Bookmark the permalink.