NOTE 10 – NÆRSTÅENDE PARTER

< Back
A B C D E
NOTE 10 – NÆRSTÅENDE PARTER
         
Som nærstående parter regnes skipsselskapene hvor Solvang har en eierendel på 15% eller mer, samt selskaper som kontrolleres av Steensland familien. Alle transaksjoner med nærstående, er til markedsmessige vilkår. I forbindelse med Solvangs engasjement som disponent for skipsselskaper er det løpende transaksjoner mellom Solvang og de enkelte skipsselskapene. Solvang mottar et årlig honorar for disponeringen. Honorarets størrelse er fastsatt i disponentavtalen, og godkjennes årlig av selskapsmøtene i de skipseiende selskapene.
Solvangs faste meglerforbindelse for kjøp og salg er Inge Steensland AS. Det gjøres også parallelle investeringen med selskaper kontrollert av Steensland familien.
         
         
  Resultatregnskap Balanse
2015 2014 31.12.2015 31.12.2014
Disponenthonorarer (inntekt) 57 126 54 808
Teknisk honorar (kostnadsreduksjon) 0 0
Rentekostnader/inntekter datterselskap 0 -2 770
Netto renter andre nærstående 18 0
Netto fordringer datterselskap 2 822 6 132
Gjeld datterselskap -3 127 -70 862
Netto fordringer skipsselskaper 505 0
Fordringer øvrige nærstående parter 0 0
Gjeld øvrige nærstående parter 0 0
Sum 57 145 52 038 200 -64 730
         
Solvang ASA har i 2015 kjøpt andel i PR Clipper Skagen DA fra Clipper Shipping AS for TNOK 94.
This entry was posted in Noter mor NO and tagged . Bookmark the permalink.