NOTE 13 – VARIGE DRIFTSMIDLER

< Back
A B C D E F G
NOTE 13 – VARIGE DRIFTSMIDLER
       
       
Programvare og kontormaskiner Inventar og utstyr Ikke avskrivbare driftsmidler 2015 2014
Anskaffelseskost 01.01 2 830 2 968 240 6 038 5 753
Årets Tilgang driftsmidler 1 329 0 0 1 329 285
Årets Avgang / utrangering driftsmidler 0 0 0 0  
Anskaffelseskost 31.12 4 159 2 968 240 7 367 6 038
 
Akkumulerte ordinære avskrivinger 01.01 1 420 2 771 0 4 190 3 425
Akkumulerte nedskrivinger 01.01   0   0 0 0
Årets avskrivinger 651 91 0 742 765
Årets nedskrivinger   0   0 0 0
Akk. avskrivinger solgte dr.midler/utrangeringer 0 0 0 0 0
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12 2 071 2 862 0 4 932 4 190
Balanseført verdi pr. 31.12 2 088 107 240 2 434 1 848
           
Økonomisk levetid 3-4 år 6 år   3 – 6 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær   Lineær
Avskrivingsprosent 25 – 30% 15% 0%   15 – 30%
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
This entry was posted in Noter mor NO and tagged . Bookmark the permalink.