NOTE 17 – EGENKAPITAL

< Back
A B C D E F G
NOTE 17 – EGENKAPITAL
Solvang ASA Aksjekapital Egne aksjer Fond for vurderings-forskjeller Annen egenkapital Sum egenkapital
Egenkapital pr. 31.12.2012 0
Prinsippendring pensjon (ref note 21) 0
Egenkapital pr 31.12.2014 123 264 -1 246 0 420 714 542 732
Årets resultat 0 582 582
Omregningsdifferanser (note 3) 22 22
Revaluering pensjonsforpliktelse (netto etter skatt) 7 746 7 746
Avvik mellom avsatt og utbetalt utbytte tidligere år 23 23
Avsatt utbytte -48 988 -48 988
Egne aksjer 0 235 0 815 1 050
Egenkapital pr. 31.12.2015 123 264 -1 011 0 380 915 503 168
Aksjonærforhold
Aksjekapitalen i Solvang ASA består av 24 652 837 ordinære aksjer, hver pålydende 5,- pr aksje.
Alle aksjer har samme rettigheter i selskapet.
Selskapets største aksjonærer pr 31.12.2015
Navn eier Beholdning Andel i %
Clipper AS 5 460 932 22.15%
Straen AS 5 405 157 21.93%
Audley AS 3 589 014 14.56%
Mertoun Capital AS 1 182 000 4.79%
Michael Steensland Brun 981 201 3.98%
SEB Prime Solutions Skandinaviska 860 893 3.49%
MP Pensjon PK 821 363 3.33%
Skagenkaien Eiendom 655 902 2.66%
Inge Steenslands Stiftelse 500 000 2.03%
Kontrari AS 445 870 1.81%
Myhre Leif Harald 400 000 1.62%
Solvang ASA 202 184 0.82%
Øvrige < 1% 4 148 321 16.83%
Totalt 24 652 837 100.00%
Styrets medlemmer og administrerende direktør eier eller kontrollerer pr 31.12.2015 aksjer i rederiet som følger:
Michael Steensland Brun (Styreleder) 981 201
Erik O. Jacobsen 657 303 657 303
Wenche Rettedal 2 781
Edvin Endresen (Adm. Dir.) 5 746
Foreslått utbytte
Styret har foreslått et utbytte på NOK 2,- pr aksje for 2015. Dette består av et basisutbytte på NOK 1,- som økes med NOK 1,- til NOK 2,- grunnet svært gode resultater i 2015. Det ble utbetalt utbytte for 2014 på NOK 1,- pr aksje.
Avsatt utbytte er basert på antall aksjer utestående på utdelingstidspunktet.
Selskapet har ikke andre utbyttebegrensninger enn de som følger av Norsk lov.
This entry was posted in Noter mor NO and tagged . Bookmark the permalink.