NOTE 19 – FINANSIELL MARKEDSRISIKO

< Back
A B C D E F G
NOTE 19 – FINANSIELL MARKEDSRISIKO
             
Selskapets ordinære virksomhet medfører eksponering mot valutarisiko og renterisiko, mens selskapet bare i svært liten grad er utsatt for kredittrisiko og markedsrisiko.
VALUTARISIKO OG RENTERISIKO
Investeringer i skipsselskaper
Virksomheten fra skipsselskaper inkludert etter egenkapitalmetoden er i hovedsak USD-basert. Det alt vesentlige av inntektene er i USD. Videre er markedsverdien av skipene og dermed det vesentlige av aktiva priset i USD. Det alt vesentlige av gjelden er også i USD. Dette medfører at valutaeksponeringen er realøkonomisk begrenset.

Det alt vesentlige av selskapets gjeld er andel av pantegjeld på skip i skipsselskaper inkludert etter egenkapitalmetoden. Denne løper i USD og prises etter flytende LIBOR rente. Alle lån løper til flytende rente. Selskapet har en akseptabel egenkapitalgrad, dette sammen med en aktiv håndtering av renteeksponeringen, gjør at risikoen ved eventuelle endringer i rentenivået er begrenset for selskapet.
 

This entry was posted in Noter mor NO and tagged . Bookmark the permalink.