Resultat

A B C D
Resultatregnskap | Solvang Konsern
Beløp i hele tusen NOK  
Note 2015 2014
Disponentgodtgjørelse 12 83 994 79 965
Resultat fra investering i tilknyttet selskap      
Reiseavhengige kostnader      
Sum driftsinntekter 83 994 79 965
Lønns- og personalkostnader 10,11 61 009 55 847
Skipsrelaterte driftskostnader      
Ordinære avskrivinger 15 1 036 990
Nedskrivning skip      
Annen driftskostnad 15 965 15 110
Sum driftskostnader 78 010 71 947
Skipsselskaper egenkapitalmetoden 3,4,5 166 564 95 880
Tap ved salg andel i skipsselskap 3,4,5 0 -2 434
Driftsresultat 172 548 101 463
Finansinntekter og finanskostnader
Nedskriving datterselskap   0 0
Skipsselskaper egenkapitalmetoden   0 0
Skipsselskaper til virkelig verdi   0 0
Andre tilknyttede selskaper egenkapitalmetoden 6 -688 108
Renteinntekt fra foretak i samme konsern   0  
Annen renteinntekt      
Agio      
Annen finansinntekt 7 9 049 21 846
Verdiendr. av markedsbaserte finansielle omløpsm.      
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler      
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler      
Rentekostnad til foretak i samme konsern      
Rentekostnader   0 0
Disagio      
Urealisert agio pantegjeld      
Annen finanskostnad 8,12 -9 350 -15 044
Resultat av finansposter -989 6 911
Ordinært resultat før skattekostnad 171 559 108 374
Skattekostnad på ordinært resultat 9 2 706 5 581
Ordinært resultat   168 853 102 793
       
Ekstraordinær inntekt      
Ekstraordinær kostnad      
Skattekostnad på ekstraordinært resultat      
       
       
ÅRSRESULTAT 168 853 102 793
Resultat per aksje (hele kr) 14 6.91 4.21
Utvannet resultat per aksje (hele kr) 14 6.85 4.17
UTVIDET RESULTAT
Årsresultat 168 853 102 793
Poster som ikke vil bli omklassifisert til resultatet
Rekalkulering pensjonsforpliktelser 11 618 -13 685
Skatteeffekt av rekalkulering pensjonsforpliktelse -3 137 3 695
Poster som kan bli omklassifisert til resultatet
Omregningsdifferanser datterselskap i utenlandsk valuta      
Omregningsdifferanser tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden      
Omregningsdifferanser skipsselskaper etc. 5,6,15 161 145 142 381
Skatteeffekter av omregningsdifferanser selskaper etter egenkapitalmetoden 0 0
Totalresultat til aksjonærene i Solvang ASA 338 479 235 184