Balanse

A B C D E F G H I
Balanse | Solvang Konsern
Beløp i hele tusen NOK Note 31.12.2015 31.12.2014
EIENDELER
Anleggsmidler  
Immaterielle eiendeler  
Forskning og utvikling   0
Konsesj., patenter, lisenser, varemrk. o.l rettigh.   0
Utsatt skattefordel 9 3 111 7 913
Goodwill   0 0
Andre immaterielle eiendeler   0 0
Sum immaterielle eiendeler 3 111 7 913
Varige driftsmidler  
Maskiner og anlegg   0 0
Andel nybyggingskontrakt 20 37 549 0
Kontormaskiner, inventar etc. 15 3 666 2 319
Sum varige driftsmidler 41 215 2 319
Finansielle anleggsmidler  
Investeringer i datterselskap   0 0
Andel skipsselskaper egenkapitalmetoden 3,4,5 1 173 492 804 593
Lån til foretak i samme konsern   0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 6 314 1 019
Lån til tilkn. selskap og felles kontr. virksomh.   0 0
Investeringer i aksjer og andeler   0 0
Obligasjoner og andre fordringer   0 0
Andre aksjer 20 20
Sum finansielle anleggsmidler 1 173 826 805 631
Sum anleggsmidler 1 218 153 815 863
Omløpsmidler
Bunkers / smøreolje etc.   0 0
 
Fordringer  
Kundefordringer   0 0
Kortsiktige fordringer konsernselskap   0 0
Prosjekter i arbeid   0 0
Andre fordringer 12,13,16 28 767 31 086
Sum fordringer 28 767 31 086
Investeringer  
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern  
Markedsbaserte verdipapirer 7,8,20 0 0
Markedsbaserte obligasjoner  
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter  
Andre finansielle instrumenter   0 0
Sum investeringer 0 0
Bankinnskudd, kontanter og lignende 13 130 573 92 134
Sum omløpsmidler 159 340 123 220
SUM EIENDELER 1 377 492 939 083
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital  
Innskutt egenkapital  
Aksjekapital 18 123 264 123 264
Egne aksjer 19 -1 011 -1 246
Sum innskutt egenkapital 122 253 122 018
Opptjent egenkapital  
Fond for vurderingsforskjeller   0 0
Annen egenkapital ikke resultatført   288 658 119 032
Opptjent egenkapital 753 936 608 719
Minoritetsinteresser   0 0
Sum opptjent egenkapital 1 042 593 727 751
 
Sum egenkapital 18 1 164 847 849 769
Gjeld  
Avsetning for forpliktelser  
Pensjonsforpliktelser 11 17 883 30 473
Utsatt skatt   0 0
Andre avsetninger for forpliktelser   0 0
Opptjente resultater sammseilingsdeltakere   0
Sum avsetning for forpliktelser 17 883 30 473
Langsiktig gjeld  
Konvertible lån    
Langsiktige lån til konsernselskap    
Gjeld til kredittinstitusjoner     0
Øvrig langsiktig gjeld 12,17 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Kortsiktig gjeld  
Konvertible lån    
Sertifikatlån    
Gjeld til kredittinstitusjoner 17 45 842 0
Leverandørgjeld   0 0
Kortsiktig gjeld konsernselskap   0 0
Betalbar skatt 9 1 292 2 980
Skyldige offentlige avgifter   9 363 10 054
Utbytte   0 0
1. års avdrag pantegjeld    
Annen kortsiktig gjeld 12 138 265 45 807
Sum kortsiktig gjeld 194 762 58 841
Sum gjeld 212 645 89 314
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 377 492 939 083
  8 0
Stavanger, 22. april 2016
   
   

  SignSolvang2013_no