Egenkapital

A B C D E F G H
Endringer i egenkapital | Konsern
Beløp i hele tusen NOK Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent annen egenkapital Sum egenkapital
2014
Egenkapital 31.12.2013 123 264 -1 402 -13 360 517 608 626 110
Prinsippendring pensjon (overgang til IAS 19R)         0
Egenkapital 01.01.2013     123 264 -1 402 -13 360 517 608 626 110
Årsresultat 102 793 102 793
Rekalkulering pensjonsforpliktelse -9 990 -9 990
Omregningsdifferanser skipsselskaper etc.   142 381 142 381
Totalresultat 0 0 132 391 102 793 235 184
Utdelt utbytte       -12 202 -12 202
Kjøp / Salg av egne aksjer 156 521 677
Avsatt utbytte 0 0 0 0
   
Sum endringer i egenkapitalen i året 0 156 132 391 91 112 223 658
 
Egenkapital 31.12.2014 123 264 -1 246 119 032 608 719 849 769
   
   
   
    Aksjekapital Egne aksjer Annen egenkapital ikke resultatført Opptjent annen egenkapital Sum egenkapital
2015
Egenkapital 31.12.2014 123 264 -1 246 119 032 608 719 849 769
Årsresultat 168 853 168 853
Rekalkulering pensjonsforpliktelse 8 481 8 481
Omregningsdifferanser skipsselskaper etc.   161 145 161 145
Totalresultat 0 0 169 626 168 853 338 479
   
Utdelt utbytte -24 451 -24 451
Kjøp / Salg av egne aksjer 235 815 1 050
Avsatt utbytte         0
Sum endringer i egenkapitalen i året 0 235 169 626 145 217 315 078
 
Egenkapital 31.12.2015 123 264 -1 011 288 658 753 936 1 164 847