Kontantstrm

A B C D E F
Kontantstrømoppstilling | Konsern    
   
Beløp i hele tusen NOK Note 2015 2014    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter    
Resultat før skattekostnad 171 559 108 374    
Periodens betalte skatt -2 729 39    
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler   -144 0    
Ordinære avskrivninger 15 1 036 990    
Nedskrivning av anleggsmidler   0 0    
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetaling -973 745    
Nedskrivning datterselskap          
Skipsselskaper etter egenkapitalmetoden 3,4,5 -166 564 -93 445    
Resultatandel tilknyttet selskap 6 688 -108    
Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld          
Endring i arbeidskapital 92 600 6 663    
Netto endring opptjente resultater sammseilingsdeltakere   0 883    
Finansinntekter 7 -8 623 -21 517    
Finanskostnader 8 8 459 14 621    
Effekt av valutakursendringer     0    
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 95 310 17 245    
   
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter    
Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av varige driftsmidler 15 -2 240 -507    
Utbetaling ved investering nybyggingskontrakt 20 -37 549 0    
Innbetalinger knyttet til verdipapirer 0 16 223    
Mottatt utbytte på verdipapirer 7 0 408    
Netto endring investering tilknyttet selskap 6 17 -203    
Innbetalinger fra skipsselskaper 5 39 789 58 289    
Inn-/utbetalinger ved salg/kjøp av andeler 5 -26 000 15 835    
Utbetalinger til skipsselskaper 5 -55 645 -67 883    
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -81 628 22 161    
   
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Innbetaling ved opptak av annen gjeld (korts./langs.)     0    
Utbetaling ved tilbakebetaling av gjeld (korts./langs.)   0    
Netto endring kassekreditt 17 45 842 -87    
Kjøp/salg av egne aksjer 18 1 050 677    
Inn-/utbetalinger av egenkapital     0    
Utbetalinger av utbytte 18 -24 451 -12 202    
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag   0 0    
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 22 441 -11 613    
   
Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter 2 316 6 096    
   
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 38 439 33 889    
   
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 92 134 58 245    
Tilgang kontanter fullkonsolidering IGC   0    
   
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 130 573 92 134    
           
    130 573 92 134    
    -0 0