Resultatregnskap

A B C D
Resultatregnskap | Solvang ASA
Beløp i hele tusen NOK Note 2015 2014
Disponentgodtgjørelse 10 57 126 54 808
Resultat fra investering i tilknyttet selskap      
Reiseavhengige kostnader      
Sum driftsinntekter 57 126 54 808
Lønns- og personalkostnader 8,10 41 808 40 422
Skipsrelaterte driftskostnader      
Ordinære avskrivinger 13 742 765
Nedskrivning skip      
Annen driftskostnad 8 12 371 11 806
Sum driftskostnader 54 921 52 994
Driftsresultat 2 205 1 815
Mottatt konsernbidrag fra datterselskaper 2 400 2 533
Skipsselskaper egenkapitalmetoden 2 -320 -2 060
Skipsselskaper til virkelig verdi      
Andre tilknyttede selskaper egenkapitalmetoden 3 81 108
Renteinntekt fra foretak i samme konsern      
Annen renteinntekt      
Agio      
Annen finansinntekt 4,10 5 715 19 369
Verdiendr. av markedsbaserte finansielle omløpsm.      
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler      
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler      
Nedskriving/reversert nedskriving aksjer i datterselskap 7 0 0
Rentekostnad til foretak i samme konsern      
Annen rentekostnad      
Disagio    
Urealisert agio pantegjeld      
Annen finanskostnad 5,10 -8 748 -10 219
Resultat av finansposter -871 9 731
Ordinært resultat før skattekostnad 1 334 11 546
Skattekostnad på ordinært resultat 6 752 2 398
Ordinært resultat   582 9 148
       
Ekstraordinær inntekt      
Ekstraordinær kostnad      
Skattekostnad på ekstraordinært resultat      
       
       
Årsresultat 582 9 148
Anvendelse av årsresultatet
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Foreslått utbytte -48 988 -24 451
Overført fra overkursfond      
Overført til/fra annen egenkapital 48 406 15 303
Overført til/fra konsernets fond      
Majoritetens andel      
Minoritetens andel      
Sum anvendelse -582 -9 148
       
Avgitt konsernbidrag