Balanse mor

A B C D
Balanse | Solvang ASA
Beløp i hele tusen NOK Note 31.12.2015 31.12.2014
EIENDELER      
Anleggsmidler      
Immaterielle eiendeler      
Forskning og utvikling   0 0
Konsesj., patenter, lisenser, varemrk. o.l rettigh.   0 0
Utsatt skattefordel 6 1 636 5 045
Goodwill   0 0
Andre immaterielle eiendeler   0 0
Sum immaterielle eiendeler   1 636 5 045
Varige driftsmidler      
Maskiner og anlegg   0 0
Andel nybyggingskontrakt 20 37 549 0
Kontormaskiner, inventar etc 13 2 434 1 848
Sum varige driftsmidler   39 983 1 848
Finansielle anleggsmidler      
Investeringer i datterselskap 7,15 554 196 622 212
Andel skipsselskaper egenkapitalmetoden 2 1 262 3 236
Lån til foretak i samme konsern      
Investeringer i tilknyttet selskap 3 314 1 019
Lån til tilkn. selskap og felles kontr. virksomh.   0 0
Investeringer i aksjer og andeler   0 0
Obligasjoner og andre fordringer   0 0
Andre fordringer   0 0
Sum finansielle anleggsmidler   555 772 626 467
       
Sum anleggsmidler   597 391 633 359
Omløpsmidler      
Bunkers / smøreolje etc   0 0
       
Fordringer      
Kundefordringer   0 0
Kortsiktige fordringer konsernselskap 10,14 2 822 6 132
Mellomværende nærstående parter   0 0
Andre fordringer 10,14 8 200 10 642
Sum fordringer   11 022 16 774
Investeringer      
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern      
Markedsbaserte aksjer   0 0
Markedsbaserte obligasjoner      
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter      
Andre finansielle instrumenter   0  
Sum investeringer   0 0
Bankinnskudd, kontanter og lignende 11 12 069 18 837
       
Sum omløpsmidler   23 091 35 612
SUM EIENDELER   620 482 668 971
       
EGENKAPITAL OG GJELD      
Egenkapital      
Innskutt egenkapital      
Aksjekapital 17 123 264 123 264
Egne aksjer 18 -1 011 -1 246
Sum innskutt egenkapital   122 253 122 018
Opptjent egenkapital      
Fond for vurderingsforskjeller   0 0
Annen egenkapital   380 915 420 714
Fond i konsernet   0 0
Minoritetsinteresser   0  
Sum opptjent egenkapital   380 915 420 714
       
Sum egenkapital 17 503 168 542 732
       
Gjeld      
Avsetning for forpliktelser      
Pensjonsforpliktelser 9 7 294 18 355
Utsatt skatt 6 0 0
Andre avsetninger for forpliktelser   0 0
Sum avsetning for forpliktelser   7 294 18 355
       
Langsiktig gjeld      
Konvertible lån   0 0
Langsiktige lån til konsernselskap 10,14 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner   0 0
Øvrig langsiktig gjeld 10,15 0 0
Sum langsiktig gjeld   0 0
Kortsiktig gjeld      
Konvertible lån      
Sertifikatlån      
Gjeld til kredittinstitusjoner 15 45 842 0
Leverandørgjeld   2 340 3 823
Kortsiktig gjeld konsernselskap 10 3 127 70 862
Betalbar skatt 6 209 0
Skyldige offentlige avgifter   5 274 4 973
Utbytte 17 48 988 24 451
1. års avdrag pantegjeld      
Annen kortsiktig gjeld 10 4 243 3 775
Sum kortsiktig gjeld   110 020 107 884
       
Sum gjeld   117 314 126 239
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   620 482 668 971
    1  
       
Stavanger, 22. april 2016
 SignSolvang2013_no 
Michael Steensland Brun Wenche Rettedal Alf Andersen      
Styreleder      
       
       
Hans Petter Aas Ellen Solstad Edvin Endresen      
Administrerende direktør