Kontantstr

A B C D
  Kontantstrømoppstilling | Solvang ASA
 
  Beløp i hele tusen NOK 2015 2014
  KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
  Resultat før skattekostnad 1 334 11 546
  Periodens betalte skatt 0 0
  Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0
  Ordinære avskrivninger 742 765
  Avkastning på verdipapirer 0 -2 820
  Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetaling -450 241
  Nedskriving datterselskap 0 0
  Resultat andre tilknyttede selskaper 688 -108
  Resultatandel skipsselskaper 320 2 060
  Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld -1 484 784
  Endring i andre tidsavgrensningsposter 3 233 2 357
  Finansinntekter 0 0
  Finanskostnader 0 0
  Effekt av valutakursendringer   0
  Nedskriving/reversert nedskriving av aksjer i datterselskap 0 0
  Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 4 384 14 826
 
  KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
  Ut-/Innbetalinger ved kjøp/salg av varige driftsmidler -38 878 -285
  Ut-/Innbetalinger knyttet til verdipapirer 0 16 223
  Mottatt utbytte på verdipapirer 0 408
  Innbetaling fra datterselskap (Likvidasjon) 4 698 0
  Innbetaling fra tilknyttet selskap 39 29
  Innbetalinger fra skipsselskaper 1 748 0
  Utbetalinger ved kjøp av andeler -94 0
  Utbetalinger til skipsselskaper 0 -2 551
  Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -32 486 13 824
 
  KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
  Endring kassekreditt 45 842 -87
  Utbetalinger annen langsiktig gjeld 0 0
  Kjøp / salg av egne aksjer 1 050 677
  Endring mellomværende konsernselskaper -1 108 -6 246
  Inn-/utbetalinger av egenkapital    
  Utbetalinger av utbytte -24 451 -12 202
  Inn-/utbetalinger av konsernbidrag 0 0
  Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 21 333 -17 859
       
  Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter    
 
  Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -6 768 10 790
 
  Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 18 837 8 047
 
  Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 12 069 18 837
       
    12 069 139.00 18 837 467
    2