Resultat

(tall i parentes gjelder 2014)

Driftsinntekter økte fra NOK 80 mill til NOK 84 mill, på fullt honorar for LGC nybygg fra leveringsdato.

Konsernets resultat etter skatt ble et overskudd på NOK 168,9 mill (NOK 102,8 mill). Resultat pr. aksje var NOK 6,91 (NOK 4,21). For morselskapet utgjorde resultatet NOK 0,6 mill (NOK 9,1 mill).

Finansielle poster

Konsernet hadde et finansresultat på NOK -1 mill (NOK 6,9 mill). For morselskapet ble det et resultat på NOK -0,9 mill (NOK 9,7 mill).

Likviditet og soliditet

Konsernet hadde ved årsskiftet likvide midler bestående av kontanter på totalt NOK 130,6 mill (NOK 92,1 mill). Tilsvarende tall for morselskapet var NOK 12,1 mill (NOK 18,8 mill). Sum omløpsmidler ved årsskiftet utgjorde NOK 159,3 mill (NOK 123,2 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 194,8 mill (NOK 58,8 mill). Langsiktig gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 17,9 mill (NOK 30,5 mill). For morselskapet utgjorde omløpsmidler ved årsskiftet NOK 23,1 mill (NOK 35,6 mill), mens kortsiktig gjeld utgjorde NOK 110 mill (NOK 107,9 mill). Morselskapets langsiktig gjeld og forpliktelser utgjorde NOK 7,3 mill (NOK 18,4 mill). Konsernets andel av omløpsmidler og gjeld i de skipseiende selskaper utgjør henholdsvis NOK 163,1 mill og NOK 1 260,8 mill.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var på NOK 95,3 mill, mot driftsresultat på NOK 172,5 mill. Forskjellen kommer hovedsakelig fra tilbakeføring av inntjening fra skipsselskaper etter egenkapitalmetoden, delvis utlignet av endring i arbeidskapital.

Konsernets bokførte egenkapital ved årets utgang var NOK 1 164,8 mill (NOK 849,8 mill).

Skatt

Konsernet er i rederibeskatningsordningen fra 2013 med datterselskapet Clipper Shipping AS, øvrige selskaper i konsernet lignes ordinært.

Alle konsernets nåværende skipsandeler med unntak av to er dermed eid under rederibeskatningsordningen.

Finansiell risiko

Konsernets skipsandeler, eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar, er i hovedsak USD-basert. Der alt vesentlige av inntekter og en stor andel av utgiftene er i USD. Videre er markedsverdien av skipene, og dermed hoveddelen av aktiva priset i USD. Det samme gjelder finansieringen av skipene. Dette medfører at valutaeksponeringen er realøkonomisk begrenset.

Konsernets flåte har langsiktig finansiering til gunstige betingelser i forhold til det som kan oppnås i markedet i dag. Konsernet har ikke inngått kontrakter for derivater eller andre finansielle instrumenter der motpartsrisiko utgjør særlig risiko.

Det vesentlige av konsernets gjeld er andel av pantegjeld på skip som eies av partrederier. Gjelden i USD er til flytende LIBOR rente. I tillegg er pantegjelden i enkelte partrederier sikret gjennom fastrentekontrakter. Konsernet har en tilfredsstillende egenkapitalgrad, og dette sammen med en aktiv håndtering av renteeksponeringen, gjør at risikoen ved en eventuell endring i rentenivået er akseptabel.

Konsernets skip seiler delvis på lange TC kontrakter, kortere TC kontrakter og i spotmarkedet. Dette er resultat av en bevisst strategi for å sikre inntjening og kontantstrøm, samtidig som skip i spotmarkedet kan dra nytte av oppgang i markedet. Etterspørselen etter produktene konsernet frakter er påvirket av verdensøkonomien og det er således alltid en viss usikkerhet knyttet til markedsutsiktene.

Konsernet har 12 skip på TC kontrakter utover 1 år. Befrakter er større olje- & gass selskap, og større operatører innen ammoniakk. Kredittrisikoen ansees som begrenset. Konsernet anser oppgjørsrisikoen for den forretning som gjøres i spotmarkedet som tilfredsstillende.

Generelt

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Etter styrets oppfatning gir regnskapet en rettvisende oversikt over resultatet for året og selskapets stilling ved årsskiftet.

Konsernets skipsandeler er eiet gjennom deltagelse i partrederier med delt ansvar. I note 3 til regnskapet er derfor resultatregnskap og balanse satt opp etter bruttometoden for å gi utfyllende regnskapsmessig informasjon om virksomheten.

Alle konsernets eierandeler i skip er betydelige og regnskapsføres i henhold til IFRS etter egenkapitalmetoden.