Result

A B C D
Profit & Loss | Solvang Group
Amounts in NOK 1 000  
  Note 2015 2014
Management fee 12 83 994 79 965
Resultat fra investering i tilknyttet selskap   0 0
Reiseavhengige kostnader   0 0
Total operating income 83 994 79 965
Salaries and other personnel expenses 10,11 61 009 55 847
Skipsrelaterte driftskostnader 0 0 0
Depreciation 15 1 036 990
Nedskrivning skip 0 0 0
Other operating expenses 15 965 15 110
Total operating expenses   78 010 71 947
Ship owning companies equity method 3,4,5 166 564 95 880
Loss sale of share in ship owning company 3,4,5 0 -2 434
Operating result 172 548 101 463
Financial income and cost
Nedskriving datterselskap   0 0
Skipsselskaper egenkapitalmetoden   0 0
Skipsselskaper til virkelig verdi   0 0
Other affiliated companies equity method 6 -688 108
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0 0
Annen renteinntekt 0 0 0
Agio 0 0 0
Other financial income 7 9 049 21 846
Verdiendr. av markedsbaserte finansielle omløpsm. 0 0 0
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler 0 0 0
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 0 0 0
Rentekostnad til foretak i samme konsern 0 0 0
Rentekostnader 0 0 0
Disagio 0 0 0
Urealisert agio pantegjeld 0 0 0
Other financial expenses 8,12 -9 350 -15 044
Net financial items -989 6 911
Ordinary result before tax 171 559 108 374
Tax on ordinary result 9 2 706 5 581
Ordinært resultat   168 853 102 793
       
Ekstraordinær inntekt   0 0
Ekstraordinær kostnad   0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat   0 0
    0 0
       
Net profit / (loss) for the year 168 853 102 793
Earnings per share (whole NOK) 14 6.91 4.21
Diluted earnings per share (whole NOK) 14 6.85 4.17
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
Earnings of the period 168 853 102 793
Items that will not be reclassified to profit or loss
Remeasurements pension liability 11 618 -13 685
Tax effects of remeasurements pension liability -3 137 3 695
Items that may be reclassified to profit or loss
Omregningsdifferanser datterselskap i utenlandsk valuta   0  
Omregningsdifferanser tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden   0 0
Translation differences ship owning companies etc. 5,6,15 161 145 142 381
Tax effects of translation differences ship owning companies 0 0
Comprehensive income to the shareholders of Solvang ASA 338 479 235 184