Nøkkeltall

Antall skip v/s lastekapasitet

Investeringer (mill USD)

Resultatutvikling (mill NOK) før skatt

Flåtens alder

Finansielle nøkkeltall (mill NOK)

Nøkkeltall etter bruttometoden, ref note 3 i konsernregnskapet

2015

2014

2013

2012

2011

Driftsinntekter mill. NOK  480,9  324,2  249,1  263,2  202,4
Driftskostnader ekskl. avskr./nedskrv. mill. NOK  199,4  161,3  146,9  138,7  108,5
Avskrivninger/nedskrivninger mill. NOK  86,6  47,6  49,9  47,7  41,6
Driftsresultat mill. NOK  194,9  115,3  52,3  76,8  52,3
Netto finansposter mill. NOK  -23,4  -7,0  11,5  -12,6  -38,2
Resultat før skatt mill. NOK  171,6  108,4  63,8  64,1  14,2
Årsresultat mill. NOK  168,9  102,8  65,7  55,5  -22,5
Netto kontantstrøm mill. NOK  38,4  33,9  -3,9  5,4  36,1
Totalkapital ihht bruttometoden mill. NOK  2 638,3  1 790,2  1 550,0  1 290,1  1 378,8
Egenkapital mill. NOK  1 164,8  849,8  626,1  533,0  498,7
Egenkapital % 44,15 % 47,47 % 40,40 % 41,31 % 36,17 %

NØKKELTALL PER AKSJE

Pålydende pr aksje 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Kurs 31.12 (markedskurs iht ligning) 31,90 22,50 20,25 19,20 18,40
Fortjeneste pr aksje 7,02 4,44 2,62 2,63 0,58
Resultat pr aksje 6,91 4,21 2,69 2,28 -0,93
Kontantstrøm pr aksje 1,57 1,39 -0,16 0,22 1,48
Utbytte pr aksje 2,00 1,00 0,50 0,50 0,00
Kurs/fortjeneste pr 31.12 4,55 5,07 7,74 7,29 31,53

KURSUTVIKLING

Pålydende pr aksje 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Høyeste børskurs 34,00 26,00 24,00 20,90 25,00
Laveste børskurs 21,00 20,20 16,00 14,10 18,10
Vektet gjennomsnittlig antall aksjer 24 450 653 24 403 578 24 372 413 24 332 859 24 332 859
Formler benyttet ved beregning av nøkkeltall
Egenkapital %: Bokført egenkapital
Totalkapital iht bruttometoden
Fortjeneste pr aksje Resultat før skatt
Gjennomsnittlig antall aksjer
Resultat pr aksje: Årsresultat
Gjennomsnittlig antall aksjer
Kurs/fortjeneste: Kurs pr 31.12
Resultat før skatt pr aksje