Tag Archives: Notes konsern ENG

NOTE 2 – REDERIVIRKSOMHETEN

A B D E F G H I J K L NOTE 2 – REDERIVIRKSOMHETEN SKIPSANDELER SOM BEHANDLES ETTER EGNKAPITALMETODEN Selskap Eierandel Historisk kostpris Bokført EK Inngående balanse 01.01.2015 Andel årets resultat Tilgang / avgang Årets inn-/ utbetalinger Utgående balanse … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 2 – REDERIVIRKSOMHETEN

NOTE 3 – TILKNYTTEDE SELSKAPER

A B C D E F G H I J K L NOTE 3 – TILKNYTTEDE SELSKAPER TILKNYTTEDE SELSKAPER SOM BEHANDLES ETTER EGENKAPITALMETODEN Selskap Eier-andel Historisk kostpris Bokført EK ved anskaffelse Inngående balanse 01.01.2015 Andel årets resultat Mottatt utbytte   … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 3 – TILKNYTTEDE SELSKAPER

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

A NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31.12.2015. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper for regnskapsførsel, og klassifiseringen … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 10 – NÆRSTÅENDE PARTER

A B C D E NOTE 10 – NÆRSTÅENDE PARTER           Som nærstående parter regnes skipsselskapene hvor Solvang har en eierendel på 15% eller mer, samt selskaper som kontrolleres av Steensland familien. Alle transaksjoner med nærstående, … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 10 – NÆRSTÅENDE PARTER

NOTE 9 – PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

A B C D E F G NOTE 9 – PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER                 Sikrede ordninger Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har en pensjonsordning som … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 9 – PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

NOTE 8 – LØNNSKOSTNADER

A B C D E F G H NOTE 8 – LØNNSKOSTNADER           2015 2014       Personalkostnader       Lønninger 30 305 29 517       Arbeidsgiveravgift 5 104 4 880   … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 8 – LØNNSKOSTNADER

NOTE 4 – FINANSINNTEKTER

A B C NOTE 4 – FINANSINNTEKTER             2015 2014 Renteinntekter 80 137 Renteinntekter fra selskap i samme konsern 0 232 Gevinst ved aksjesalg 0 2 412 Verdiøkning markedsbaserte finansielle omløpsmidler 0 0 Aksjeutbytte norske … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 4 – FINANSINNTEKTER

NOTE 6 – SKATT

A B C D E F NOTE 6 – SKATT                       2015 2014   Resultat før skatt   1 334 11 546   Forskjeller knyttet til aksjer   805 -2 … Continue reading

Posted in Noter mor NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 6 – SKATT

NOTE 21 – HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

A B C D E F G H NOTE 21 – HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Selskapet har besluttet å fusjonere inn det heleide datterselskapet, IGC AS, med virkning fra 1 januar 2016. Selskapet har inngått kontrakt for nedsalg av 37.5% av … Continue reading

Posted in Noter konsern NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 21 – HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

NOTE 20 – ANDEL BYGGEKONTRAKT

A B C D E F G H NOTE 20 – ANDEL BYGGEKONTRAKT                 Solvang ASA signerte i 2015 to nybyggingskontrakter med Hyundai Heavy Industries pålydende totalt MUSD 153,4. Kontraktene gjelder to Panamax … Continue reading

Posted in Noter konsern NO | Tagged | Kommentarer er skrudd av for NOTE 20 – ANDEL BYGGEKONTRAKT